Szállítási feltételek

E.T. PELSO KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Második rész
Hatályos 2012 Június 01
1,Szerződő felek
1.1. A szolgáltató
E.T. PELSO Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban E.T. PELSO Kft.)
Székhelye, ügyfélszolgálati címe: 8646 Balatonfenyves Nimród utca 120/A
Postacím:
E-mail: info@csomagkuldes.co.uk
Honlap: www.europatransport.co.uk
Telefonos nyitva tartás: Hétfő-Péntek 9:00-16:00
Személyes találkozás : egyeztetést követően
/E-mailen : 7/24
Alaptevékenység: Csomagszállítás, költöztetés.
A szolgáltatások ellátásához az E.T. PELSO Kft. más közreműködést is igénybe vehet.
Tevékenység: Nemzetközi postai szolgáltatás, amelyben kézbesíti a küldeményt a nemzetközi szerződések alapján és nemzetközi viszonylatban.

1.2. Ügyfél
Az ügyfél az a magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasási társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

2. Szerződés tárgya
Az E.T. PELSO Kft. vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményetek díj fizetése ellenében a faladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett vagy jogosult részére kézbesíti.

3. Szállítmány biztosítás:
E.T. PELSO Kft. rendelkezik Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-nél megkötött szállítmánybiztosítási szerződéssel. Magánszemélyek vagy egyéb EU adószámmal nem rendelkező cégek küldeményeire vagy személyes ingóságaira cégünk szállítmányonként maximum 30.000.- HUF értékig vállal felelősséget. Nagyobb értékű küldeményekre a megrendelőnek kell külön biztosítást kötnie, egyéb biztosító társaságnál. A lehetőségekről kérjék ügyfélszolgálatunk tájékoztatását.
Csak hibátlanul csomagolt és lezárt küldemények szállítása esetén garantálható, azok feladáskori állapotnak megfelelő kézbesítése. Ezért csomagolatlan vagy nem megfelelően csomagolt küldemények szállítását a fuvarozó megtagadhatja vagy a hiba fuvarlevélen történő rögzítését követően a szállítást a feladó saját felelősségére vállalja el. Ebben az esetben bármilyen esetleges csomagolási hiányosság miatt keletkezett sérülésért a Feladó tartozik felelősséggel. A küldemény átvétele és a fuvarlevél aláírása után utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ha a csomag az Átvevő tulajdona, kérjük, lépjen kapcsolatba a Feladóval. A csomag tartalmáról lista készíthető a Feladó által, de futárunk nem ellenőrzi, ezért felelősséget nem vállal a tartalmáért.

Figyelem: A Partnerfutárcég (Parcelforce) által okozott karokért az E.T. PELSO Kft. nem felel. Kar eseten a Parcelforce honlapjáról kinyomtatott űrlapon lehet igényelni és levélben kerni a kártérítést. A csomag £100 értékben van biztosítva. Amennyiben nagyobb értékben szeretnéd biztosíttatni, akkor tudnunk kell a csomag értékét, majd megírjuk a biztosítás költségét.

Miután megrendeltük a csomagfelvételt a Parcelforce-nal, elküldjük SMS-ben a rendelésszámot és a Depot telefonszámát, így probléma eseten közvetlen velük lehet beszelni a csomagátadással kapcsolatban.

Fizetni a magyarországi feladáskor lehet fontban vagy forintban, vagy bankszámlánkra is utalható az összeg, de amíg bankszámlánkon nem jelenik meg a megegyezett összeg, addig nem áll módunkban a csomagot/csomagokat átadni.)

Postán érkezett csomagokért felelősséget NEM vállalunk, mivel nem tudhatjuk , hogy milyen állapotban adták fel és mi milyen állapotban kapjuk meg a csomagoláson belül.


4. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
4.1. a szerződés létrejötte
A szolgáltatási szerződés a küldemények az E.T. PELSO Kft. által történő felvételével jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.a szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétele pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.
A küldeményt az E.T. PELSO Kft. abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.
A szolgáltatás díjának kiegyenlítése a küldemény feladásakor, de legkésőbb a küldemény átvevőjéhez történő kiszolgáltatásakor esedékes. Szerződés szerint a kifizetés hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.
Három 2m3-nyi, vagy annál nagyobb térfogatú szállítmány/csomag esetén előleg kifizetését kéri az E.T. PELSO Kft., aminek mértéke a megállípodott összeg 30%-a.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek szabályaitól a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

5. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

5.1.Megtagadása az alábbi tények esetében történhet:
• A szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik.
• A küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti.
• Az előírásoknak a küldemény nem felel meg
A teljesítés előzőek szerinti megtagadáséból, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.
AZ E.T. PELSO Kft. futárszolgálat megtagadhatja a szerződés megkötését, ha
• A szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg
• A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül eső okokból – nem állnak rendelkezésre.
Ha az E.T. PELSO Kft. alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy afeladó bizonyítja-e az E.T. PELSO Kft. feltételezésének alaptalanságát, amit helyben, és azonnal meg kell adni.

5.2. Szerződés megszűnése
A szolgáltatási szerződés megszűnésének estei:
Az E.T. PELSO Kft. futárszolgálat a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti
- A küldemény kézbesíthetetlen
- A Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

5.3. Kézbesíthetetlen küldemények:
- A szolgáltatón kívülálló okokból a címzettnek kézbesíteni és a feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy
- A küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója vagy a címzett nem fizette meg.
A kézbesíthetetlen küldemény esetén az E.T.PELSO Kft. a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja.
Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, az E.T. PELSO Kft. a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a küldeményt megsemmisíti.

6. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

6.1. A feladó feladatai

6.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.
Mi szállítható:
Bármilyen általános közúti fuvarozással szállítható, dobozolt, csomagolt küldemény, bőrönd, táska, motor, robogó, kerékpár, bútor, hangszer, ruhanemű, játékok, sport kellék, építőanyag, szerszám, kerti, háztartási, irodai és telekommunikációs eszköz. Hűtést nem igénylő kereskedelmi forgalmú élelmiszerek, édességek, ajándéktárgyak. Olyan fel nem sorolt küldemények, amelyek nem tartalmaznak illegális, jövedéki-, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző, undort keltő, valamint egyéb veszélyes anyagokat és termékeket.
Személyszállítással, illetve élőállat szállításával nem foglalkozunk! Növények szállítása kivitelezhető, a feladó felelősségére, szállításra alkalmas lezárt csomagolásban! Regisztrált postai szolgáltatóként, megalapozott gyanú esetén cégünk hivatott megfelelő jegyzőkönyvezés mellett küldeménybontást kezdeményezni, a posta törvény 14§ 8-as 9-es és 10-es bekezdésében leírtak szerint.
Amely küldeményben csomagbontást követően, szállításból kizárt tartalom találtatik (pl. alkohol, dohányárú, illegális vagy kereskedelmi mennyiségű árú stb., távol-keletről rendelt hamisított márkajelzésű új termékek/logó, kábítószert, szteroidnak minősülő gyógyszert és fegyvert (vagy annak minősülő tárgyat) ) az automatikusan szállításból visszatartásra kerül. Ilyen esetben a küldemény Megrendelője/Feladója/Átvevője minimálisan bruttó 10.000.- HUF állásdíj megfizetésére kötelezett küldeményenként, amely hosszabb feltartóztatás esetén minden további megkezdett óra tekintetében azonos összeggel növekszik. Ilyen esetekről hivatalból értesítenünk kell a területileg illetékes nyomozati hatóságot.

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:
Szállításból kizárt tárgyak, anyagok:
- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)
- kábítószer és egyéb illegális anyagok
- tűz- és robbanásveszélyes anyagok
- mérgező, ártalmas, maró anyagok
- lőfegyver, lőszer
- romlandó élelmiszer
- földi maradványok
- sugárzó anyagok
- ömlesztett áruk
- különleges értékű áruk
- közerkölcsbe ütköző tárgyak
- postafiókra címzett küldemény
- hamisított márkajelzésű új terméke/logót (pl.: Kínából rendelt)
- hűtést, fűtést igénylő áruk
- minden olyan tárgy, anyag melynek szállítása jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik
Feltételesen szállított tárgyak és azok feltételei:
- E.T. PELSO Kft. futárszolgálat kerékpárt, a vázzal merőlegesen elfordított kormánnyal
és leszerelt pedállal szállít.
- Motorkerékpárt abban az esetben szállít, ha annak gépjárműre történő fel- és leállása a fel- és lerakóhelyen biztosította.

Az E.T: PELSO Kft. futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, az E.T. PELSO Kft. berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles viselni saját kárát és megtéríteni az E.T. PELSO Kft. felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

6.1.2. Csomagolás, lezárás
A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.


Küldemények csomagolása:
* A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.
* Nem kell csomagolni karton, fa és műanyag dobozokat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.
* A 30 kg-nál nagyobb tömegű küldeményt, amennyiben lehetséges több egységbe kell csomagolni a futár egészségének védelme érdekében.
Nem vállalunk felelősséget a csomagolás esztétikai sérüléséért, kiálló részek sérülése, bőrönd kerekek kitörése, leszakadt fülek esetében.
* Lapra szerelhető bútorokat, kérjük lapra szedni, és darabonként csomagolni (karcolódást elkerülendő okok miatt). Lapra szerelhető bútorok egyben szállítását vállaljuk, de nem vállalunk a sérülésekért felelősséget. Ilyen bútorok például IKEA-ban vásárolt bútorok, pozdorja bútorok.
* A bútorlapokat kemény, erős kartonba kérjük csomagolni.
* Műszaki cikk esetén az E.T. PELSO KFT nem vállal felelősséget a működésért és a belső sérülések esetén, ha nincs külső sérülésnek jele. Ha van külső sérülés, akkor azt az átvételkor kell jelezni futárunknak. Nem vállal felelősséget a műszaki cikk működéséért sem, mert nem ismert, hogy a Feladó milyen állapotban adta fel, mert azt cégünk nem ellenőrzi és nem tekinti meg a csomagoláson belül.


Küldemények lezárása:
A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

7. Megrendelés menete:
Ajánlatkérésre, megrendelésre az "Ajánlatkérés" menüpontban található űrlap kitöltésével van lehetőség. Természetesen van lehetőség telefonos vagy személyes megrendelésre is ügyfélszolgálatunkon. Ebben az estben űrlapot kollégáink töltik ki. beérkező űrlapokat, beérkezések sorrendjében általában 1 munkanap alatt tudjuk feldolgozni, majd a konkrét ajánlattal együtt feltételesen visszaigazolni. Amennyiben a kiküldött ajánlat megfelelő és erre egy írásos visszajelzés (megerősítés) érkezik, akkor tekintjük a megrendelést visszaigazoltnak. Minden fuvarfeladat a küldemény felvételével kezdődik és a küldemény kiszállításakor teljesül, majd lezárásra kerül.
A visszaigazolt megrendelés a jelzett küldemény felvételi periódust megelőzően 72 órával visszavonható. Ezt követően történő visszavonás vagy meghiúsulás esetén 3850.- HUF díjat kell felszámolnunk. Kiértesített visszaigazolt szállítások szállítmányozón kívüli ok miatt történő meghiúsulása esetén a megrendelő minimálisan a visszaigazolt szállítási díj 50%-nak megfizetésére kötelezett. A megrendelést módosítani az írásos visszaigazolásban jelzett időpontig lehetséges, ezt követően a megrendelt mennyiség díját a megrendelőnek minimálisan ki kell fizetnie. Bármely változást írásos formában szükséges jelezni.

8. Szállítás menete:
Heti rendszerességgel indulnak autóink, a "Szállítási időpontok" menüpontban közzétett szállítási rend szerint. A szállítási idő a felvételt követően általában 3-10nap. Minden küldeményről egyedileg számozott fuvarlevelet állítunk ki, ezzel igazolva a feladást és kézbesítést, valamint minden szállítási díjról Áfás számlát adunk. A szállításokat esetenként kiegészítheti partner futárszolgálatok bevonása a küldemény felvételek vagy kiszállítások időgarancián belüli ütemezése végett. A háztól-házig szállítás azt jelenti, hogy a megadott címről a kívánt címre közvetlenül szállítunk, amennyiben a kiértesített 3 órás intervallumban biztosított a jelenlét. Csak szilárd útburkolatú úton megközelíthető címek esetén kivitelezhető a közvetlen küldemény felvétel és kiszállítás. A szállítási díj, közvetlenül az autóra történő fel- és lerakodást igen, ezen kívüli egyéb rakodást nem tartalmaz, csak különleges esetekben, előzetes egyeztetés szerint. Extra rakodás igényét, minden esetben kérjük előre jelezni, egyéb esetben a küldemény a szállító járműnél kerülhet átvételre! (emelet, pince, udvar, nem megközelíthető cím)
Szállító járműben bekövetkezett műszaki hibából kialakuló késedelem esetén nem vállalunk felelősséget, de mindent megteszünk, hogy lerövidítsük a késedelem idejét.Szállítási díjat nem áll módunkban visszafizetni.

9. Kiértesítés:
A megrendelések visszaigazolásában, megjelöljük a várható küldemény felvételi és kiszállítási napokat.
A magyarországi felvételt és kiszállítást megelőző napon 15-18 óra között, az angliai szállítási szakasz előtt legkésőbb megelőző napon 15-18 óra között, ügyfélszolgálatunk rövid szöveges üzenet (SMS) formájában kiértesít minden érdekelt ügyfelet a várható érkezés napjáról. Futárunk röviddel érkezése előtt telefonál, ekkor jelezve, hogy pontosan mikorra várható. Amennyiben az ügyfél a futár érkezésekor a megadott telefonszámon nem elérhető, abban az esetben a kiszállást meghiúsultnak tekintjük. Természetesen a futár kollégák mindent igyekeznek megtenni a kiszállítások megvalósítása érdekében. Amennyiben egy szállítás 3 alkalommal meghiúsul, akkor a megrendelést automatikusan töröljük.

10. Fizetés módja:
A fizetés történhet készpénzzel a küldemény feladásakor, kiszállításakor, vagy banki előre utalással, amennyiben a szállítási díj a küldemény felvételét megelőzően megérkezik a bankszámlánkra (egyéb fizetési kondíciók kialakítása is lehetséges, regisztrált vagy keretszerződéses ügyfelek számára, egyeztetés szerint)
Az E.T. PELSO Kft. nyugtát állít ki a készpénz átvételéről, melynek eredeti példányát a díjat megfizető megkap. Készpénzes áfás számla kérhető, ebben az esetben a megbízó (feladó, átvevő) a küldemény felvétele előtt, de legkésőbb a küldemény megfizetésekor köteles jelezni áfás számla igényét és annak kiállításához szükséges összes információt az E.T. PELSO Kft. részére megadni. A nyugta a számla elengedhetetlen részét képezi.
Átutalásos fizetés:
Az E.T. PELSO Kft. külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki.


11. Áraink / Árufizetés:
A szállítási díjakról az "Áraink" menüpontban olvasható részletes tájékoztatás.
Lehetőség nyílik Árufizetésre is, feladáskor vagy kiszállításkor, maximum 35.000.- Forint értékig előzetes egyeztetés szerint. Az árufizetés történhet magyar Forintban, Euróban vagy angol Fontban egyaránt. Amennyiben az igényelt árufizetési összeg meghaladja a jelölt maximális keretösszeget, akkor az ütemezése előzetese banki befizetést vagy személyes eljuttatást követően lehetséges. Az árufizetés összegét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett Hivatalos Deviza Közép árfolyamok szerint konvertáljuk. Az Árufizetés díja a kifizetendő összeg 2%-a, de minimum 5GBP.


12. Helyettes átvevő
Ha a címzett nem tartózkodik a címben megjelölt helyen és nincs, illetőleg a küldemény címében megjelölt helyen nem található meghatalmazottja, tovabba a meghatalmazásban nem zárta ki a helyettes átvevőnek történő kézbesítést, a küldemény – ha a címzett vagy a feladó az erre irányuló szolgáltatás igénybevételével másként nem rendelkezik – helyettes átvevőnek is kézbesíthető.
Amennyiben a címzett és a feladó ebben a tekintetben éltérően rendelkezett, a feladó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.
A kézbesítés szempontjából helyettes átvevő lehet:
- a cím helyen tartózkodó 14. életévet betöltött közeli hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja];
- a házastárs;
- az egyenes ágbeli rokon;
- az örökbefogadott, a mostoha es nevelt gyermek;
- az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszúló, valamint;
- a testvér;
- magánszemély címzett eseten, a címhelyen tartózkodó bérbeadó, szállásadó.
A helyettes átvevőnek a fuvarlevelén aláírása mellett az átvetéli jogosultságának jogcímét is fel kell tüntetnie. A
Szolgáltatónak a címhelyen tartózkodó és magát helyettes átvételre jogosultnak valló személytől a jogcíme igazolását nem kell kérnie. Ha a jogcím fennállásával kapcsolatosan a Szolgáltatóban kétség merül fel, a jogcím közokiratba foglalt igazolását kérheti. Igazolás hiányában a Szolgáltató a küldemény érkezéséről értesítőt helyez el.
A helyettes átvevőnek nem kézbesíthető:
- a sérült küldemény,
- bármely küldemény, ha a címzett a Szolgáltatónál írásban tiltakozik a helyettes átvevőnek való kézbesítés


13. Tájékoztatás, panasz

13.1. Tájékoztatás
A E.T. PELSO Kft. vallalja, hogy a szolgaltatasi feltetelekben bekovetkezett valamennyi lenyeges valtozasrol tajekoztatja ügyfeleit.
Ügyfelszolgalati pontján, internetes honlapjan az igenybevevők részére hozzáférhető módon közzé teszi:
- Altalanos Szerződesi Felteteleket,
- az állandó ügyfelszolgálatának telefonszámát, egyéb elérhetősegét,
- minden egyeb közérdekű informaciót.

13.2.Felhasználói bejelentések, panaszok
Az E.T. PELSO Kft. ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelenteseiket, (tovabbiakban panasz) díjmentesen megtehetik.
Az E.T. PELSO Kft. panaszként kezeli a felhasználótól (ügyfél) származó olyan közlést, amelyben az ügyfél állítja, hogy az E.T. PELSO Kft. által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előirásokban és az Általanos Szerződesi Feltételekben foglaltaknak. Az ügyfél a panaszt az ügyfélszolgálati helyén is benyújthatja. Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
- ügyfélszolgálaton szóban vagy írásban,
- telefonon,
- levélben,
- a fuvarlevélen írott formában,
- egyéb megfelelő módon (pl. e-mail, tavirat, fax utjan).

14. A küldemények felbonthatóságának szabályai
E.T. PELSO Kft. a zárt küldeményt felbonthatja ha
- a kézbesíthetetlen csomagküldemény 1 hónapos őrzési ideje lejárt;
- a küldemény csomagolása, burkolata oly mertekben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében ez indokolt,
és felbontás nélküli átcsomagolássál ez nem oldható meg, vagy
- a küldemény tartalma altal okozott veszelyhelyzet elharitasa erdekeben ez indokolt.
A küldemény felbontasat legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét es a teendő intezkedeseket jegyzőkonyvben rogziti.
Az E.T. PELSO Kft. a küldeményt jogszabaly alapjan, annak megismeresere jogosult szervek reszere, a jogszabalyban meghatarozott feltetelek teljesulese eseten koteles atadni.


15. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért
A E.T. PELSO Kft a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése eseten beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszeset és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési

A Szolgáltató nem felel továbbá a szolgáltatások koreben keletkezett kárért, ha
- az a Szolgáltató műkodesi koren kivul allo elharithatatlan okbol keletkezett
- a küldemény belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt,
- ha a kart a küldemény belső tulajdonsaga, a csomagolas kivulről eszre nem vehető hiányossága vagy az
elegtelen cimzes okozta,
- a feladó a kulonleges kezelest igenylő küldeménye eseten előzetesen nem nyilatkozott (pl. torekeny, műszaki cikk), illetve
- műszaki cikk működésért és csomagoláson belüli állapotáért, miközben nincs külső sérülés jele a csomagoláson
- a kozvetett karert, elmaradt haszonert.
A fenti alpontokkal kapcsolatos bizonyitas a kovetkező szemelyeket terheli:
- a Szolgáltatót a csomagolas hianyossaga es az elegtelen cimzes tekinteteben, illetve abban a vonatkozasban, hogy a kart műkodesi koren kivul eső elharithatatlan kulső ok, vagy szerződesszerű teljesitese mellett a karosulton kivuli mas szemely okozta;
- a feladót, illetve a cimzettet abban a tekintetben, hogy a kar nem a csomagolas hianyossaga vagy a cimzes
elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kar nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.
Közvetett kézbesítés eseten a Szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
Szállító járműben bekövetkezett műszaki hibából kialakuló késedelem esetén az E.T.PELSO Kft felelősséget nem vállal.

16. Adatvédelem:
Részünkre eljuttatott ügyféladatokat harmadik fél részére semmilyen formán nem adunk ki! Egyetlen kivétel a hivatalos szerv által beadott, indokolt, írásos kezdeményezés.

17. Munkabiztonság:
Szállítható csomagolásról és kézzel egy ember által nem mozgatható küldemények teljes rakodásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia! Általános küldemények maximális súlya 30 Kg. Nehezebb küldeményeket lehetőleg több egységbe csomagoljanak.